Algemene voorwaarden voor Klanten

Ten aanzien van de dienstverlening van clevergig.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website en App van clevergig aanvaardt de Klant aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1    Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.

1.2    Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.

1.3    App: de smartphone applicatie van clevergig.

1.4    Boeking: de uitnodiging tot opdracht die de Klant verstrekt aan een Freelancer, via de Website en App van clevergig.

1.5    clevergig: de besloten vennootschap clevergig BV, gevestigd te (1031 KC) Overhoeksparklaan 148, Amsterdam, KvK nummer: 65188101.

1.6    Dienst: de dienstverlening die door clevergig wordt aangeboden door middel van de Website en App, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Klanten en Freelancers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van horecawerkzaamheden.

1.7    Freelancer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de App en Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Klant, respectievelijk een Boeking van een Klant accepteert.

1.8    Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Freelancer met gebruikmaking van de Website en App.

1.9    Opdrachtgever: clevergig, die als opdrachtgever fungeert in de Overeenkomst met de Freelancer.

1.10  Opdrachtnemer: de Freelancer, die als opdrachtnemer fungeert in de Overeenkomst met clevergig.

1.11  Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht tussen clevergig en Freelancer met betrekking tot de Dienst, na acceptatie van een Boeking door de Freelancer.

1.12  Profiel: de pagina op de Website van clevergig met een overzicht van het bedrijfsprofiel, contactgegevens en bedrijfslogo van de Klant.

1.13  Website: de website www.clevergig.nl.

Artikel 2    Algemeen
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Boekingen, Overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen clevergig en de Klant.

2.2    Op de Diensten die door clevergig aan Freelancers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden clevergig voor Freelancers” van toepassing.

2.3    clevergig is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.4    Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen clevergig en de Klant zijn overeengekomen.

2.5    clevergig wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Klant van de hand.

2.6    Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Klant en clevergig, wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Boekingen en Overeenkomsten.

2.7    Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. clevergig zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3    Totstandkoming Boeking

3.1    Boekingen kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. clevergig beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Boeking tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2    Het op elektronische wijze sluiten van een Boeking vindt plaats in de Website en komt definitief tot stand op het moment dat de Freelancer een Boeking in de App accepteert.

3.3    Een Overeenkomst tussen clevergig en de Freelancer komt pas tot stand op het moment dat Freelancer een Boeking van de Klant uitdrukkelijk aan clevergig heeft bevestigd. Bij een Boeking fungeert clevergig als Opdrachtgever en de Freelancer als Opdrachtnemer. Beide partijen gebruiken daarvoor de door de Belastingdienst op 19-10-2015 onder nummer 9015550000-09 opgestelde modelovereenkomst.

3.4    clevergig kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de bevoegdheid van de Klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Freelancers om die werkzaamheden uit te voeren. De Klant vrijwaart clevergig jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

3.5    Bij het plaatsen van een Boeking beogen de Klant, Freelancer en clevergig uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.

3.6    Bij het plaatsen van een Boeking willen de Klant, Freelancer en clevergig uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst[1] voorkomen

3.7    Bij het plaatsen van een Boeking kiezen de Klant, Freelancer en clevergig ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden[2] buiten toepassing te laten.

3.8    Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 4    Dienstverlening
4.1    clevergig biedt op de Website en App een platform aan waarop Klanten en Freelancers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van horecawerkzaamheden. clevergig heeft daarbij een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Klant of Freelancer door middel van of in verband met de Website, App of anderszins. clevergig is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

4.2    clevergig faciliteert Boekingen van de Klant richting de Freelancer en stelt de Freelancer instaat om Boekingen te accepteren. clevergig doet alles wat naar redelijkheid verwacht kan worden om de Boeking te realiseren, maar clevergig geeft geen garantie dat een Boeking definitief tot stand komt.

4.3    clevergig heeft de inhoud van de Website en App met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website en App met betrekking tot de Profielen, Boekingen, referenties en tarieven is echter afkomstig van de Freelancers en Klanten. Deze Freelancers en Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. clevergig draagt voor de inhoud van profielen, opdrachten, referenties en tarieven geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Klanten en Freelancers. Evenmin draagt clevergig verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Klanten en Freelancers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

4.4    clevergig biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website en App, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert clevergig niet:
– dat de informatie op de Website en App juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Klanten en Freelancers opgegeven informatie;
– dat de Website en App ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
– dat derden niet de Website, App en/of de systemen van clevergig onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5    Onderhoud
5.1    clevergig is gerechtigd de Website en App (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website en App, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens clevergig ontstaat.

Artikel 6    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1    De Klant garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Klant dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2    Door het aanbieden van gegevens op de Website en App, geeft de Klant toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Klant is er mee bekend dat de positionering van informatie op de Website en App afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

6.3    De Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website en App gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Klanten niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van clevergig niet zal schaden.

6.4    De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website en App worden geplaatst:
-    materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
-    materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
-    materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van clevergig of derden worden geschonden;
-    materiaal dat naar de mening van clevergig in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
-    materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
-    een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

6.5    clevergig behoudt zich het recht voor de door de Klant opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. clevergig behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om profielen, opdrachten, referenties, tarieven en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website en App, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Klant op schadevergoeding.

6.6    Klant gaat ermee akkoord dat clevergig het Profiel van de Klant gebruikt in promotionele activiteiten zoals social media en email campagnes.

6.7    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website en App door Klant worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Klanten te verzamelen voor welke reden dan ook.

6.8    Indien een Klant in strijd handelt met het in artikel 6.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van clevergig om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Klant te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7    Referenties
7.1    Een Klant is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het profiel van de Freelancer door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Klant verstrekt.

7.2    Klant staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart clevergig voor enige aanspraak van een derde terzake daarvan.

7.3    clevergig is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.

7.4    Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Freelancer;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Klant en dient betrekking te hebben op de Freelancer door wie de opdracht is uitgevoerd.

Artikel 8    Privacy
8.1    clevergig verwerkt persoonsgegevens van Klanten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 9    Account
9.1    Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van clevergig dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website en App onder opgave van de gevraagde gegevens.

9.2    Een Account wordt pas definitief aangemaakt wanneer clevergig de aanvraag tot het plaatsen van een Account heeft aanvaard. clevergig is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Boeking, opdracht, referentie of andere informatie door de Klant te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

9.3    Ten behoeve van de Account maakt de Klant een wachtwoord aan. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klant mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart clevergig voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

Artikel 10    Intellectuele eigendomsrechten
10.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en App behoren bij uitsluiting toe aan clevergig en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Klant is aangeleverd in verband met het plaatsen van boekingen, opdrachten, referenties of anderszins.

10.2   Het is de Klant niet toegestaan de Website, App of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van clevergig, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Klant niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van clevergig, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3  De Klant garandeert dat de door hem op de Website en App geplaatste informatie, waaronder begrepen boekingen, opdrachten, referenties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Klant vrijwaart clevergig volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website en App, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11    Uitsluiting
11.1     clevergig behoudt zich het recht voor om de Klant uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website en App, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:
    – de Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
    – de Klant inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
    – de Klant in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 
Artikel 12     Overmacht
12.1    clevergig is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan clevergig gebruikt maakt.

Artikel 13     Aansprakelijkheid clevergig
13.1    clevergig is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van clevergig. clevergig is niet aansprakelijk voor Boekingen die niet definitief tot stand komen tussen Klant en Freelancer. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Klant redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van clevergig te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van clevergig wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2     De totale aansprakelijkheid van clevergig kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.

13.3     Iedere aansprakelijkheid van clevergig voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is clevergig niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klant die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website, App en/of de Diensten.

Artikel 14    Verwijzingen
14.1     De Website en App bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. clevergig heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15    Beveiliging
15.1     clevergig spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. clevergig legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16    Melding van Inbreuk
16.1    Profielen, opdrachten en referenties dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website en App bepaald en onder vermelding van de op de Website en App gevraagde gegevens.

16.2    Indien een Klant van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is kan hij dit aan clevergig melden door middel van een email naar support@clevergig.nl. Aan de hand van de door deze Klant op te geven gegevens zal clevergig de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door clevergig gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door clevergig worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Klant clevergig voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die clevergig lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 17    Duur en beëindiging
17.1    Elke overeenkomst tussen clevergig en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

17.2     Indien de Klant in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft clevergig het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 18    Geschillen
18.1     Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

18.2     Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Artikel 19    Tarieven en betalingen
19.1    Alle door clevergig vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (btw) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

19.2    clevergig is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen

19.3    De aan clevergig verschuldigde tarieven dienen direct bij de online bestelling op de Website te worden voldaan

19.4    Betaling vindt plaats door middel van een online betaalsysteem.

19.5    Alle betalingen door de Klant aan clevergig worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van clevergig, ongeacht enige andere aanduiding door de Klant.

19.6    Enig beroep door de Freelancer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

 

[1] artikelen 2a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 3 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).

[2] artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en artikel 1 en 5 Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655).